แจกโค้ดโปรแกรม php code father สร้างไฟล์ php แสดงข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา แบ่งหน้า ในไฟล์เดียวกัน

แชร์ประสบการณ์เขียนโค้ด php + Mysql เล็ก ๆ น้อย ๆ เผื่อจะเป็นประโยชน์กับใครสักคน...
สวัสดีครับเพื่อน ๆ คลิปนี้จะสอนการใช้งานโปรแกรม php code father เบื้องต้นนะครับ คือ
การเชื่อมต่อโปแกรมกับฐานข้อมูล การตั้งค่าโปรแกรม ตั้งค่าฟิลด์ต่าง ๆ การส่งออกเป็นไฟล์ php
และการนำไฟล์ที่ได้มานั้นไปรันทดสอบ หรือการใช้งานนั่นเอง
 
เพื่อน ๆ ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์หรือ ระบบด้วยภาษา php หลาย ๆ คนคงจะพอมีพื้นฐานกันอยู่บ้างแล้ว คลิปนี้จึงเน้นไปที่การใช้งานโปรแกรมเป็นหลักนะครับว่ามันเชื่อมต่อยังไง และไฟล์ที่ได้มามันสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ แต่ไม่ได้พูดถึงโค้ดภายในไฟล์นะครับ ใครที่อยากรู้ว่าโค้ดจริง ๆ มันเป็นอย่างไร จะซับซ้อนหรือไม่ ก็ลองเปิดดูกันเอาเองนะครับ
หลักเขียนโค้ด แสดงผล เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา และแบ่งหน้าในไฟล์เดียวกัน
 1. หน้าจอแสดงผมจะมี 3 ส่วน คือ
  - ส่วนแสดงผลรายการข้อมูล ส่วนค้นหา และแบ่งหน้า (รวมอยู่ในส่วนแสดงผล)
  - ส่วนของหน้าจอฟอร์มเพิ่มข้อมูล
  - และส่วนขงหน้าจอฟอร์มแก้ไขข้อมูล
 2. แต่ล่ะส่วนจะแสดงตามเงื่อนไขที่เรากำหนด เช่น
  - เมื่อตัวแปร $submit=Show หรือ $submit=(ค่าว่าง) ก็ให้แสดงหน้าจอแสดงผลรายการข้อมูล
  - เมื่อกดปุ่ม "เพิ่ม" ตัวแปร $submit=Add ก็ให้แสดงหน้าจอฟอร์มเพิ่มข้อมูล
  - เมื่อกดปุ่ม "แก้ไข" ตัวแปร $submit=Edit ก็ให้แสดงหน้าจอฟอร์มแก้ไขข้อมูล
 3. หากผู้ใช้ต้องการค้นหาข้อมูล เพิ่ม หรือ แก้ไข ก็ส่งค่าไปกับตัวแปร เพื่อตรวจสอบ เช่น
  - ส่งค่า Search ไปกับตัวแปร Action หากต้องการค้นหา
  - ส่งค่า INSERT ไปกับตัวแปร Action หากต้องการเพิ่มข้อมูล
  - ส่งค่า Update ไปกับตัวแปร Action หากต้องการแก้ไขข้อมูล
อธิบายแบบนี้ อาจจะยังไม่เห็นภาพ มาดูโครงสร้างกันเลยดีกว่านะครับ
<?php if($_GET['sumbit']=="Show"){?>
        โค้ดแสดงผลข้อมูล ค้นหา และเบ่งหน้า
        <form  action="student.php?submit=Show&Action=Search" method="post" >
<?php }?>

<?php if($_GET['sumbit']=="Add"){?>
        โค้ดฟอร์มเพิมข้อมูล
         <form  action="student.php?submit=Show&Action=INSERT" method="post" >
<?php }?>

<?php if($_GET['sumbit']=="Edit"){?>
        โค้ดฟอร์มแก้ไขข้อมูล
         <form  action="student.php?submit=Show&Action=Update" method="post" >
<?php }?>
​​​​​​​มาดูโค้ดจริง ๆ จากไฟล์ตัวอย่างในคลิปกันเลยดีกว่าครับ เผื่อจะเห็นภาพมากขึ้น
<?php 
include_once "connDB.php";
$submit=$_GET['submit'];
$Select_ID=$_GET['Select_ID'];
$page=$_GET['page'];
$strSearch=$_GET['strSearch'];
$std_id=$_POST['std_id'];
$card_id=$_POST['card_id'];
$gender=$_POST['gender'];
$full_name=$_POST['full_name'];
$class=$_POST['class'];
$Email=$_POST['Email'];
$birthdate=$_POST['birthdate'];
$timein=$_POST['timein'];
$std_pic=$_POST['std_pic'];
$std_file=$_POST['std_file'];
$cn_id=$_POST['cn_id'];
$subject1=$_POST['subject1'];
$subject2=$_POST['subject2'];
$subject3=$_POST['subject3'];
$subject4=$_POST['subject4'];
$remark=$_POST['remark'];
 
if($submit=="OK"){
        if ($_FILES['std_pic']['name']!= '') {
                $path='picture_upload/';
                $file=$_FILES['std_pic']['name'];
                $file_type= strrchr( $file , '.' );
                $pic_name='std_pic_'.$std_id.strtoupper($file_type);
                copy ($_FILES['std_pic']['tmp_name'],$path.$pic_name);
                $std_pic=$pic_name;
        }
        
        if ($_FILES['std_file']['name']!= '') {
                $path='file_upload/';
                $file=$_FILES['std_file']['name'];
                $file_type= strrchr( $file , '.' );
                $pic_name='std_file_'.$std_id.strtoupper($file_type);
                copy ($_FILES['std_file']['tmp_name'],$path.$pic_name);
                $std_file=$pic_name;
        }
        if($Select_ID==""){
                $sql="INSERT  INTO  student set std_id='".$std_id."',card_id='".$card_id."',gender='".$gender."',full_name='".$full_name."',class='".$class."',Email='".$Email."',birthdate='".$birthdate."',timein='".$timein."',std_pic='".$std_pic."',std_file='".$std_file."',cn_id='".$cn_id."',subject1='".$subject1."',subject2='".$subject2."',subject3='".$subject3."',subject4='".$subject4."',remark='".$remark."'";
        }else{
                $sql="UPDATE student set card_id='".$card_id."',gender='".$gender."',full_name='".$full_name."',class='".$class."',Email='".$Email."',birthdate='".$birthdate."',timein='".$timein."',std_pic='".$std_pic."',std_file='".$std_file."',cn_id='".$cn_id."',subject1='".$subject1."',subject2='".$subject2."',subject3='".$subject3."',subject4='".$subject4."',remark='".$remark."'  WHERE std_id='".$Select_ID."'" ;
        }
        echo $sql;
        mysqli_query($conn,$sql);
}
if ($submit=="DEL"){
        $sql="select * from student  where std_id='".$Select_ID."' ";
        $rstTemp=mysqli_query($conn,$sql);
        
        $row= mysqli_fetch_assoc($rstTemp);
        $pic_tmp=$row['std_pic'];
        if($pic_tmp!='') unlink('picture_upload/'.$pic_tmp);
        $file_tmp=$row['std_file'];
        if($file_tmp!='') unlink('file_upload/'.$file_tmp);
        $sql="delete from student where std_id ='".$Select_ID."'";
        mysqli_query($conn,$sql);
}
?>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>STUDENT MANAGEMENT</title>
<link rel='stylesheet' type='text/css' href='css/bootstrap.min.css' />
<script type='text/javascript' src='js/jquery.js'></script>
<script type='text/javascript' src='js/bootstrap.min.js'></script>
<script src='js/formValidation.min.js'></script>
<script src='js/framework/bootstrap.min.js'></script>
<script src='js/moment-with-locales.js'></script>
<script src='js/bootstrap-datetimepicker.js'></script>
<link href='css/bootstrap-datetimepicker.css' rel='stylesheet'>
<script src='js/bootbox.min.js'></script>
<script>
$(document).ready(function() {
$('#frm_student').formValidation();
});
function chkdel(id){
if(confirm('Do you want to Delete >>> '+id+' <<< Please... Confirm to Delete !!!  ')){
return true;
}else{
return false;
}
}
$(function () {
$('#datetimepicker_birthdate').datetimepicker({
//daysOfWeekDisabled: [0, 6],
locale:'en',
format:'YYYY-MM-DD'
}
);
});
$(document).on('click', '.confirm_delete', function(e) {
var show = $(this).data('show');
e.preventDefault();
bootbox.confirm({
title:'Confirm for Delete!!!',
//size: 'small',
message: 'Do you want to Delete <<< <b>'+ show+' </b>>>> ?',
buttons: {
confirm: {
label:'Confirm',
className:'btn-success'
},
cancel: {
label:'Cancel',
className:'btn-danger'
}
},
callback: function(result){
if (result) {
window.location.href = e.target.href;
}
}
});
});
$(function () {
$('#datetimepicker_timein').datetimepicker({
locale:'en',
format:'hh:mm:ss'
}
);
});
</script>
</head>
<?php include 'menu.php';?>
<div  style='margin-top:20px;'></div>
<div class='container'>
  <div class='row'>
    <div class='col-md-12'>
      <div class='panel panel-success'>
        <div class='panel-heading' style='text-align:center'> <b style='font-size:30px;'>STUDENT MANAGEMENT</b> </div>
        <div class='panel-body' align='center'>
          <div> </div>
          <?php  
        if($submit=="" or $_GET['show']=="OK"){
                if($page==''){
                    $Search=$_POST['Search'];
                    $Search2=$_POST['Search2'];
                }else{
                    $Search=$_GET['Search'];
                    $Search2=$_GET['Search2'];
                }
        ?>
          <form name="form1" method="post" action="student.php?show=OK&strSearch=Y" class='navbar-form navbar-left' role='search'>
            <div class='form-group' >
              <select name='Search2' class='form-control'>
                <option value="std_id" <?php if($Search2=="std_id"){ echo 'selected'; }?>>รหัสนักเรียน</option>
                <option value="gender" <?php if($Search2=="gender"){ echo 'selected'; }?>>เพศ</option>
                <option value="full_name" <?php if($Search2=="full_name"){ echo 'selected'; }?>>ชื่อ นามสกุล</option>
                <option value="class" <?php if($Search2=="class"){ echo 'selected'; }?>>ชั้นเรียน</option>
              </select>
              <input name='Search' type='text' class='form-control' style='width:auto'  placeholder='Enter Keyword...'  value='<?php echo $Search?>' onFocus="this.value ='' ;">
              <button type='submit' class='btn btn-default' value='Search'>Search</button>
            </div>
          </form>
          <?php
$limit = '25';
if($strSearch=="Y"){
        $Qtotal = mysqli_query($conn,"select * from student Where ".$Search2." like '%".$Search."%'  ");
}else{
        $Qtotal = mysqli_query($conn,"select * from student");
}
$total_data = mysqli_num_rows($Qtotal);
$total_page= ceil($total_data/$limit);
if($page>=$total_page) $page=$total_page;
if($page<=0 or $page==''){
        $start = 0;
        $page=1;
}
$start=($page-1)*$limit;
$from=$start+1;
$to=$page*$limit;
if($to>$total_data) $to=$total_data;
?>
          <div class='alert alert-info' role='alert' style='font-weight:bold;'>
            <?php
echo $from.' - '.$to;
printf(' from %d  ',$total_data);
printf(' | Page %d <br />',$page);
?>
          </div>
          <table class='table table-bordered tablesorter'>
            <thead>
              <tr>
                <td align='center'><strong>รหัสนักเรียน </strong></td>
                <td align='center'><strong>เพศ </strong></td>
                <td align='center'><strong>ชื่อ นามสกุล </strong></td>
                <td align='center'><strong>ชั้นเรียน </strong></td>
                <td width="8%"><a href="student.php?submit=Add&show=" class='btn btn-success btn-md' role='button'>Add New</a></td>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              <?php 
            if($strSearch=="Y"){
            $Query = mysqli_query($conn,"select * from student Where ".$Search2." like '%".$Search."%'   order  by  std_id DESC LIMIT $start,$limit");
            }else{
            $Query= mysqli_query($conn,"select * from student order  by  std_id DESC LIMIT $start,$limit");
            }
            
            while($arr = mysqli_fetch_array($Query)){
            $autoid = $arr['std_id'];
            ?>
              <tr valign='top'>
                <td align='center'><?php echo $arr['std_id'] ?></td>
                <td align='center'><?php if($arr['gender']==1){ echo "ชาย";}else{ echo "หญิง";} ?></td>
                <td align='left'><?php echo $arr['full_name'] ?></td>
                <td align='center'><?php echo $arr['class'] ?></td>
                <td align="center"><a href="student.php?submit=Edit&Select_ID=<?php echo $autoid;?>"  title='Edit' class='btn btn-warning btn-xs'>Edit</a>&nbsp;&nbsp; <a href="student.php?submit=DEL&show=OK&Select_ID=<?php echo $autoid;?>" title='Delete' class='confirm_delete btn btn-danger btn-xs' data-show="<?php echo $arr['std_id'] ?>">Del</a></td>
              </tr>
              <?php }?>
            </tbody>
          </table>
          <nav>
            <ul class='pagination'>
              <li <?php if($page==1) echo "class='disabled' ";?>><a href='student.php?page=<?php echo $page-1?>&Search=<?php echo$Search?>&Search2=<?php echo $Search2?>&strSearch=<?php echo$strSearch?>' aria-label='Previous'><span aria-hidden='true'>&laquo;</span></a></li>
              <?php for($i=1;$i<=$total_page;$i++){
                if($page-2>=2 and ($i>2 and $i<$page-2)) {
                echo "<li ><a href=''>...</a></li>";
                $i=$page-2;
                }
                
                if($page+5<=$total_page and ($i>=$page+3 and $i<=$total_page-2)) {
                echo "<li ><a href='' >...</a></li>";
                $i=$total_page-1;
                }
                
                ?>
              <li <?php if($page==$i) echo "class='active' ";?>><a href='student.php?page=<?php echo $i?>&Search=<?php echo $Search?>&Search2=<?php echo $Search2?>&strSearch=<?php echo $strSearch?>' ><?php echo $i?></a></li>
              <?php }?>
              <li <?php if($page==$total_page) echo "class='disabled' ";?>><a href='student.php?page=<?php echo $page+1?>&Search=<?php echo $Search?>&Search2=<?php echo $Search2?>&strSearch=<?php echo $strSearch?>' aria-label='Next'><span aria-hidden='true'>&raquo;</span></a></li>
            </ul>
          </nav>
          <?php }?>
          <?php  if($submit=="Add"){?>
          <form class='form-horizontal' id='frm_student' action="student.php?submit=OK&show=OK&Select_ID=" method="post"  enctype='multipart/form-data'data-fv-framework='bootstrap'
data-fv-icon-valid='glyphicon glyphicon-ok'
data-fv-icon-invalid='glyphicon glyphicon-remove'
data-fv-icon-validating='glyphicon glyphicon-refresh'>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>รหัสนักเรียน</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <input name='std_id' id='std_id' type='text' class='form-control' data-fv-notempty='true' data-fv-notempty-message='Please Enter...'>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>เลขบัตรประชาชน</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <input name='card_id' id='card_id' type='text' class='form-control' data-fv-notempty='false' data-fv-notempty-message='Please Enter...'>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>เพศ</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <label class='btn btn-primary '>
                <input  name='gender'  type='radio' value='1'>
                ชาย </label>
                <label class='btn btn-primary '>
                <input  name='gender'  type='radio' value='2'>
                หญิง </label>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>ชื่อ นามสกุล</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <input name='full_name' id='full_name' type='text' class='form-control' data-fv-notempty='true' data-fv-notempty-message='Please Enter...'>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>ชั้นเรียน</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <select name='class' id='class' class='form-control' data-fv-notempty='true' data-fv-notempty-message='Please Enter...'>
                  <option value='1'>1</option>
                  <option value='2'>2</option>
                  <option value='3'>3</option>
                  <option value='4'>4</option>
                  <option value='5'>5</option>
                  <option value='6'>6</option>
                </select>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>Email</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <input name='Email' id='Email' type='email' class='form-control' data-fv-notempty='false' data-fv-notempty-message='Please Enter...'>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>วันเกิด</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <div class='input-group date ' id='datetimepicker_birthdate'>
                  <input type='text' class='form-control' name='birthdate' id='birthdate' />
                  <span class='input-group-addon'><span class='glyphicon glyphicon-calendar'></span></span> </div>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>เวลา</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <div class='input-group date ' id='datetimepicker_timein'>
                  <input type='text' class='form-control' name='timein' id='timein' />
                  <span class='input-group-addon'><span class='glyphicon glyphicon-time'></span></span> </div>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>รูปภาพ</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <input type='file' name='std_pic' id='std_pic' class='form-control' data-fv-notempty='false' data-fv-notempty-message='Please Enter...'>
                Select a Picture. </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>ไฟล์</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <input type='file' name='std_file' id='std_file' class='form-control' data-fv-notempty='false' data-fv-notempty-message='Please Enter...'>
                Select a File. </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>ชุมนุม</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <select name='cn_id' id='cn_id' class='form-control' data-fv-notempty='true' data-fv-notempty-message='Please Enter...'>
                  <?php
                $rstTemp=mysqli_query($conn,'select * from choomnoom');
                while($arr_2=mysqli_fetch_array($rstTemp)){
                ?>
                  <option value="<?php echo $arr_2['id']?>"><?php echo $arr_2['title']?></option>
                  <?php }?>
                </select>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>Subject1</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <label class='btn btn-info '>
                <input name='subject1' type='checkbox' id='subject1' value='checked'>
                Subject1 </label>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>Subject2</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <label class='btn btn-info '>
                <input name='subject2' type='checkbox' id='subject2' value='checked'>
                Subject2 </label>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>Subject3</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <label class='btn btn-info '>
                <input name='subject3' type='checkbox' id='subject3' value='checked'>
                Subject3 </label>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>Subject4</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <label class='btn btn-info '>
                <input name='subject4' type='checkbox' id='subject4' value='checked'>
                Subject4 </label>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>หมายเหตุ</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <textarea name='remark' cols='50' rows='4' id='remark' class='form-control' data-fv-notempty='false' data-fv-notempty-message='Please Enter...'></textarea>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <div class='col-sm-offset-2 col-sm-10'>
                <button type='submit' class='btn btn-success'>Insert Data</button>
                <button type='button' class='btn btn-danger' onClick="document.location.href='student.php?show=OK'">Cancle</button>
              </div>
            </div>
          </form>
          <?php }?>
          <?php  if($submit=="Edit"){
            $sql="select * from student  where std_id ='".$Select_ID."'  ";
            $tem = mysqli_query($conn,$sql);
            $row3=mysqli_fetch_array($tem);
            ?>
          <form class='form-horizontal' id='frm_student' action="student.php?submit=OK&show=OK&Select_ID=<?php echo $Select_ID?>" method="post" enctype='multipart/form-data'>
            <input type='hidden' name='std_id' value="<?php echo $row3['std_id']?>">
            <input type='hidden' name='std_pic' value="<?php echo $row3['std_pic']?>" >
            <input type='hidden' name='std_file' value="<?php echo $row3['std_file']?>" >
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>รหัสนักเรียน</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <input name='std_id' id='std_id' type='text' size='50' value='<?php echo $row3["std_id"]?>' disabled class='form-control' data-fv-notempty='true' data-fv-notempty-message='Please Enter...'>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>เลขบัตรประชาชน</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <input name='card_id' id='card_id' type='text' size='50' value='<?php echo $row3["card_id"]?>' class='form-control' data-fv-notempty='false' data-fv-notempty-message='Please Enter...'>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>เพศ</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <label class='btn btn-primary '>
                <input  name='gender'  type='radio' value='1' <?php if($row3['gender']=='1') echo 'checked';?>>
                ชาย </label>
                <label class='btn btn-primary '>
                <input  name='gender'  type='radio' value='2' <?php if($row3['gender']=='2') echo 'checked';?>>
                หญิง </label>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>ชื่อ นามสกุล</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <input name='full_name' id='full_name' type='text' size='50' value='<?php echo $row3["full_name"]?>' class='form-control' data-fv-notempty='true' data-fv-notempty-message='Please Enter...'>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>ชั้นเรียน</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <select name='class' id='class' class='form-control' data-fv-notempty='true' data-fv-notempty-message='Please Enter...'>
                  <option value='1' <?php if($row3['class']=='1') echo 'selected';?>>1</option>
                  <option value='2' <?php if($row3['class']=='2') echo 'selected';?>>2</option>
                  <option value='3' <?php if($row3['class']=='3') echo 'selected';?>>3</option>
                  <option value='4' <?php if($row3['class']=='4') echo 'selected';?>>4</option>
                  <option value='5' <?php if($row3['class']=='5') echo 'selected';?>>5</option>
                  <option value='6' <?php if($row3['class']=='6') echo 'selected';?>>6</option>
                </select>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>Email</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <input name='Email' id='Email' type='email'  value='<?php echo $row3["Email"]?>' class='form-control' data-fv-notempty='false' data-fv-notempty-message='Please Enter...' >
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>วันเกิด</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <div class='input-group date ' id='datetimepicker_birthdate'>
                  <input type='text' class='form-control' name='birthdate' id='birthdate' value='<?php echo $row3["birthdate"]?>' />
                  <span class='input-group-addon'><span class='glyphicon glyphicon-calendar'></span></span> </div>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>เวลา</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <div class='input-group date ' id='datetimepicker_timein'>
                  <input type='text' class='form-control' name='timein' id='timein' value='<?php echo $row3["timein"]?>' />
                  <span class='input-group-addon'><span class='glyphicon glyphicon-time'></span></span> </div>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>รูปภาพ</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'> <a data-toggle='lightbox' href="picture_upload/<?php echo $row3['std_pic']?>" class='thumbnail'  TARGET='_blank' >
                <?php if($row3['std_pic']==''){?>
                <img id='std_pic' src="picture_upload/noimg.gif">
                <?php }else{?>
                <img id='std_pic' src="picture_upload/<?php echo $row3['std_pic']?>" >
                <?php }?>
                </a>
                <input type='file' name='std_pic' id='std_pic'>
                Edit a Picture.</div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>ไฟล์</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <input type='file' name='std_file' id='std_file' class='form-control'>
                <?php if($row3['std_file']){?>
                <a href="file_upload/<?php echo $row3['std_file']?>" TARGET='_blank'>[ Dowload or View ]</a>
                <?php }?>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>ชุมนุม</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <select name='cn_id' id='cn_id' class='form-control' data-fv-notempty='true' data-fv-notempty-message='Please Enter...'>
                  <?php
                    $rstTemp=mysqli_query($conn,'select * from choomnoom');
                    while($arr_2=mysqli_fetch_array($rstTemp)){
                    ?>
                  <option value="<?php echo $arr_2['id']?>" <?php if($row3["cn_id"]==$arr_2['id']) echo 'selected'; ?>><?php echo $arr_2['title']?></option>
                  <?php }?>
                </select>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>Subject1</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <label class='btn btn-info '>
                <input name='subject1' type='checkbox' id='subject1' value='checked' <?php echo $row3["subject1"]?>>
                Subject1 </label>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>Subject2</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <label class='btn btn-info '>
                <input name='subject2' type='checkbox' id='subject2' value='checked' <?php echo $row3["subject2"]?>>
                Subject2 </label>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>Subject3</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <label class='btn btn-info '>
                <input name='subject3' type='checkbox' id='subject3' value='checked' <?php echo $row3["subject3"]?>>
                Subject3 </label>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>Subject4</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <label class='btn btn-info '>
                <input name='subject4' type='checkbox' id='subject4' value='checked' <?php echo $row3["subject4"]?>>
                Subject4 </label>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <label class='col-sm-5 control-label'>หมายเหตุ</label>
              <div class='col-sm-5' align='left'>
                <textarea name='remark' cols='50' rows='4' id='remark' class='form-control' data-fv-notempty='false' data-fv-notempty-message='Please Enter...'><?php echo $row3['remark']?></textarea>
              </div>
            </div>
            <div class='form-group'>
              <div class='col-sm-offset-2 col-sm-10'>
                <button type='submit' class='btn btn-success'>Update Data</button>
                <button type='button' class='btn btn-danger' onClick="document.location.href='student.php?show=OK'">Cancle</button>
              </div>
            </div>
          </form>
          <?php }?>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
ไม่รู้ว่าจะอธิบายตรงไหนดี โค้ดยาวเกินนน แต่ถ้าอยากจะรู้จริง ๆ ก็ลองคัดลอกโค้ดไปวางใน PHP ก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับ ว่าอะไรอยู่ตรงไหน สามารถไล่ดู ไล่แกะโค้ดและทำตาม หรือเอาไปประยุกต์ใช้งานได้ตามสะดวกเลย (โค้ดนี้เป็นโค้ดส่งสร้างโดยโปรแกรม PHP Coce Father นะครับ)
 

>> ดาวน์โหลดโค้ด <<

 
ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม www.code-father.com


My Article
แนะนำเว็บสูตรหวยออนไลน์ ดูฟรี